Close

આવાસ (હોટેલ / રિસોર્ટ / ધર્મશાલા)

સરકીટ હાઉસ , છોટાઉદેપુર 

સરનામું : સ્ટેશન રોડ , છોટાઉદેપુર

સંપર્ક : ૦૨૬૬૯ -૨૩૨૦૬૨ 

હોટેલ સિલ્વર સ્પૂન

સરનામું : ગુરુકૃપા સોસાયટી, છોટાઉદેપુર

સંપર્ક : ૮૫૧૧૫૩૦૪૨૯